W życie weszło nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2020, poz. 390) określa aktualny program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w oparciu o Ustawę Prawo atomowe (Dz. U. z 2019, poz. 1792).

W odpowiedzi na pytania dotyczące przeprowadzania egzaminów wewnętrznych szkoleń w formie na odległość, poniżej fragment pisma od Głównego Inspektora Sanitarnego:
„Podstawę prawną przeprowadzania szkoleń na odległość stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Przepis zawarty w § 2 rozporządzenia przewiduje dwie formy prowadzenia szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej: szkolenia stacjonarne i szkolenia na odległość. Definiując szkolenie na odległość prawodawca wyraźnie wskazuje, że jednym z elementów przekazywania wiedzy z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania ma być umożliwienie sprawdzania wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego szkolenia. Można tu wskazać, że w przypadku szkolenia stacjonarnego osoba prowadząca takie szkolenie może bezpośrednio kontrolować, czy treści przekazane na szkoleniu zostały właściwie zrozumiane przez jego uczestników. Natomiast prawodawca wyraźnie wskazał, że w ramach szkolenia na odległość konieczne jest sprawdzenie wiedzy uczestników szkolenia po zakończeniu każdego bloku tematycznego w celu weryfikacji, czy nie jest konieczne dodatkowe wyjaśnienie zagadnień przed przejściem do dalszych etapów szkolenia.

Dlatego błędem byłoby uznanie, że przepis zawarty w § 2 pkt. 2 lit. d rozporządzenia daje możliwość przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w trybie na odległość. Ustawodawca nie przewiduje różnych form dla egzaminów wewnętrznych w ramach szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń na odległość, dlatego można uznać, że powinna być zachowana dotychczasowa forma przeprowadzenia takiego egzaminu. Dopuszczenie do przeprowadzania również egzaminów w trybie na odległość wymagałoby wydania przepisów doprecyzowujących sposób przeprowadzenia takich egzaminów, jednak w obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do przygotowania przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo atomowe w tym zakresie, ponieważ ustawodawca nie upoważnił ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia różnych form przeprowadzania egzaminów wewnętrznych.

W tym miejscu należy wskazać, że o ile ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe nie precyzuje formy przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, istotnym jest, aby wiedza i umiejętności osób odbywających takie szkolenie zostały skutecznie zweryfikowane przez egzaminatorów, którymi dysponuje podmiot prowadzący szkolenie. Powyższe może natomiast zapewnić bezpośredni kontakt egzaminatora z osobą przystępującą do egzaminu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.”