Dnia 27 października 2021 ogłoszono nowelizację do ustawy Prawo atomowe z dnia 16 września 2021 (Dz. U. z 2021 poz. 1941), która określa m. in. szczególne zasady ochrony osób przed zagrożeniami spowodowanymi stosowaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych. Poniżej wybrane przepisy wykonawcze do ustawy:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 390 i 2024)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych (Dz. U. poz. 1920)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1908)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz. U. poz. 1725)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1051)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2021 r. w sprawie w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych (Dz. U. poz. 1959)